Hvad er mobning?

Mobning er en form for aggressiv adfærd, hvor en person gentagne gange og med vilje skader, ydmyger eller udelukker en anden person. Det er en form for krænkende adfærd, der forekommer i forskellige sociale sammenhænge, såsom skoler, arbejdspladser og online miljøer.

Definition af mobning

Der er flere forskellige definitioner af mobning, men en fælles definition er, at mobning er en gentagen og systematisk handling, hvor en eller flere personer bevidst skader eller udelukker en anden person, der har svært ved at forsvare sig selv.

Typer af mobning

Der er forskellige typer af mobning, herunder:

  • Verbal mobning: Dette omfatter at nedgøre, håne eller true en person verbalt.
  • Fysisk mobning: Dette indebærer at slå, sparke eller på anden måde skade en person fysisk.
  • Relationel mobning: Dette omfatter at udelukke eller ignorere en person med henblik på at skabe social isolation.
  • Cybermobning: Dette indebærer at mobbe eller chikanere en person online gennem sociale medier, beskeder eller e-mails.

Hvad er ikke mobning?

Det er vigtigt at skelne mellem mobning og andre former for konflikter eller uenigheder:

Uenigheder og konflikter

Uenigheder og konflikter er en naturlig del af menneskelige relationer og kan opstå, når forskellige synspunkter eller interesser støder sammen. Det er vigtigt at skelne mellem konflikter og mobning, da konflikter normalt involverer gensidig respekt og mulighed for at løse problemer gennem dialog og forhandling.

Enkeltstående ubehagelige episoder

Enkeltstående ubehagelige episoder kan forekomme i sociale sammenhænge, men hvis de ikke gentager sig og ikke har til hensigt at skade eller udelukke en person, kan de ikke betragtes som mobning. Det er vigtigt at skelne mellem enkeltstående episoder og systematisk mobning.

Hvornår kan det betragtes som mobning?

For at betragte en adfærd som mobning, skal der være visse kriterier, der er opfyldt:

Hyppighed og gentagelse

Mobning indebærer gentagne handlinger eller adfærd, der sker over en længere periode. En enkeltstående episode kan ikke betragtes som mobning, medmindre den gentager sig.

Magtubalance

Mobning involverer ofte en ubalance i magtforholdet mellem den person, der mobber, og den person, der bliver mobbet. Den person, der mobber, har typisk mere magt eller indflydelse, hvilket gør det svært for den mobbede at forsvare sig selv.

Skadevirkninger

Mobning har skadelige virkninger på den person, der bliver mobbet. Dette kan omfatte fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, såsom lavt selvværd, angst, depression, isolation og nedsat trivsel.

Tegn på mobning

Der er forskellige tegn, der kan indikere, at en person bliver mobbet:

Fysiske tegn

Fysiske tegn på mobning kan omfatte blå mærker, skrammer, ridser eller andre synlige skader på kroppen.

Psykiske tegn

Psykiske tegn på mobning kan omfatte ændringer i humør og adfærd, som f.eks. tristhed, irritabilitet, angst eller tilbagetrækning.

Sociale tegn

Sociale tegn på mobning kan omfatte isolation, manglende deltagelse i sociale aktiviteter, tab af venner eller ændringer i social adfærd.

Hvad kan man gøre ved mobning?

Der er forskellige måder at håndtere og forebygge mobning på:

Forebyggelse af mobning

Forebyggelse af mobning indebærer at skabe et positivt og inkluderende miljø, hvor alle føler sig respekteret og accepteret. Dette kan omfatte uddannelse og oplysning om mobning, implementering af politikker og procedurer og fremme af social trivsel og empati.

Håndtering af mobning

Håndtering af mobning indebærer at gribe ind, når mobning finder sted, og støtte de personer, der bliver mobbet. Dette kan omfatte at tale med den person, der mobber, inddrage voksne eller autoriteter, og tilbyde støtte og hjælp til de berørte parter.

Hvad siger loven om mobning?

Der er lovgivning, der beskytter mod mobning i forskellige sammenhænge:

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven beskytter mod mobning på arbejdspladsen og kræver, at arbejdsgivere træffer foranstaltninger for at forebygge og håndtere mobning.

Straffeloven

Straffeloven indeholder bestemmelser om chikane og trusler, der kan anvendes i sager om mobning.

Hvad kan man gøre som offer for mobning?

Hvis man bliver mobbet, er der flere ting, man kan gøre:

Tale med en voksen

Det er vigtigt at tale med en voksen, man har tillid til, såsom en forælder, lærer eller vejleder. De kan tilbyde støtte, rådgivning og hjælp til at håndtere mobningen.

Søge hjælp og støtte

Der findes forskellige organisationer og hjælpetjenester, der kan tilbyde støtte og rådgivning til personer, der bliver mobbet. Det kan være nyttigt at søge hjælp og tale med andre, der har oplevet lignende situationer.

Hvad kan man gøre som vidne til mobning?

Hvis man er vidne til mobning, er der flere ting, man kan gøre for at hjælpe:

Støtte offeret

Det er vigtigt at vise støtte til offeret og vise, at man ikke accepterer mobning. Man kan tilbyde at tale med offeret, stå sammen med dem eller rapportere mobningen til en voksen.

Melde det til en voksen

Hvis man ser mobning, er det vigtigt at rapportere det til en voksen, såsom en lærer, forælder eller skoleleder. Voksne kan tage affære og hjælpe med at stoppe mobningen.

Konsekvenser af mobning

Mobning kan have forskellige konsekvenser for både den person, der bliver mobbet, og den person, der mobber:

Kortsigtede konsekvenser

Kortsigtede konsekvenser af mobning kan omfatte angst, depression, lavt selvværd, nedsat trivsel og fysiske skader.

Langsigtede konsekvenser

Langsigtede konsekvenser af mobning kan omfatte psykiske problemer, sociale vanskeligheder, lavere uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig succes og øget risiko for adfærdsproblemer.

Hvordan kan man forebygge mobning?

Der er flere måder, hvorpå man kan forebygge mobning:

Social trivsel og inklusion

Skabe et miljø, hvor alle føler sig velkomne, respekteret og inkluderet. Dette kan omfatte at fremme venskaber, styrke sociale relationer og skabe et positivt klima.

Opbygning af empati og respekt

Opfordre til empati og respekt i alle sociale sammenhænge. Dette kan omfatte undervisning i empati, medfølelse og respekt for forskellighed.

Styrkelse af sociale færdigheder

Undervise og træne sociale færdigheder, såsom kommunikation, konfliktløsning og samarbejde. Dette kan hjælpe med at forebygge konflikter og misforståelser.

Hvornår skal man søge professionel hjælp?

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp:

Ved alvorlige fysiske overgreb

Hvis mobningen involverer alvorlige fysiske overgreb, er det vigtigt at søge hjælp fra en voksen eller autoritet, der kan håndtere situationen og sikre sikkerheden for alle involverede parter.

Ved alvorlige psykiske problemer

Hvis mobningen har alvorlige psykiske konsekvenser, såsom depression, angst eller selvmordstanker, er det vigtigt at søge hjælp fra en professionel, såsom en læge eller psykolog.

Opsummering

Mobning er en form for aggressiv adfærd, hvor en person gentagne gange og med vilje skader, ydmyger eller udelukker en anden person. Det er vigtigt at skelne mellem mobning og andre former for konflikter eller uenigheder. Mobning kan have alvorlige konsekvenser for både den person, der bliver mobbet, og den person, der mobber. Det er vigtigt at forebygge mobning gennem oplysning, social trivsel og styrkelse af sociale færdigheder. Hvis man bliver mobbet eller er vidne til mobning, er det vigtigt at søge hjælp og støtte.

Kilder

1. Arbejdstilsynet. (2021). Mobning og chikane. Hentet fra https://arbejdstilsynet.dk/da/viden/publikationer/temahaefter/mobning-og-chikane

2. Red Barnet. (2021). Mobning. Hentet fra https://redbarnet.dk/vores-arbejde/temaer/mobning/

3. Stop Mobning. (2021). Hvad er mobning? Hentet fra https://www.stopmobning.dk/hvad-er-mobning/

Hvornår er det mobning?