Hvad er et førstegradspolynomium?

Et førstegradspolynomium er en type polynomium, der består af en variabel, normalt kaldet ‘x’, og en konstant, normalt kaldet ‘a’. Det er også kendt som et lineært polynomium, da det repræsenterer en ret linje på en graf.

Definition

Et førstegradspolynomium kan skrives som:

P(x) = ax + b

Her er ‘a’ koefficienten foran variablen ‘x’, og ‘b’ er en konstant.

Egenskaber

Et førstegradspolynomium har følgende egenskaber:

 • Det har en grad på 1, da den højeste potens af variablen ‘x’ er 1.
 • Det repræsenterer en ret linje på en graf.
 • Det har en konstant hældning, da koefficienten ‘a’ bestemmer stigningen af linjen.
 • Det har en konstant værdi, da konstanten ‘b’ bestemmer linjens skæring med y-aksen.

Formlen for et førstegradspolynomium

Generel formel

Den generelle formel for et førstegradspolynomium er:

P(x) = ax + b

Her er ‘a’ koefficienten foran variablen ‘x’, og ‘b’ er en konstant.

Koefficienter

I formen P(x) = ax + b er ‘a’ og ‘b’ koefficienterne i førstegradspolynomiet. Koefficienten ‘a’ bestemmer stigningen af linjen, mens koefficienten ‘b’ bestemmer linjens skæring med y-aksen.

Løsning af førstegradspolynomium

Nulreglen

For at finde løsningerne af et førstegradspolynomium, kan man anvende nulreglen. Nulreglen siger, at hvis P(x) = 0, så kan man isolere variablen ‘x’ og finde dens værdi. For et førstegradspolynomium vil der typisk være én løsning.

Grafisk løsning

Man kan også finde løsningen af et førstegradspolynomium grafisk ved at plotte linjen og finde det punkt, hvor linjen skærer x-aksen. Dette punkt vil være løsningen til polynomiet.

Anvendelser af førstegradspolynomium

Økonomi

Førstegradspolynomier anvendes i økonomi til at modellere lineære sammenhænge mellem variabler. For eksempel kan man bruge et førstegradspolynomium til at beskrive sammenhængen mellem pris og efterspørgsel eller indtægt og antal solgte enheder.

Naturvidenskab

I naturvidenskab anvendes førstegradspolynomier til at beskrive lineære sammenhænge mellem fysiske størrelser. For eksempel kan man bruge et førstegradspolynomium til at beskrive sammenhængen mellem afstand og tid eller temperatur og tid.

Forskelle mellem førstegradspolynomium og andengradspolynomium

Definition af andengradspolynomium

Et andengradspolynomium er en type polynomium, der består af variablen ‘x’ ophøjet i anden potens, normalt kaldet ‘x^2’, samt en variabel ophøjet i første potens og en konstant. Det kan skrives som:

Q(x) = ax^2 + bx + c

Sammenligning af egenskaber

Forskellene mellem førstegradspolynomium og andengradspolynomium er:

 • Et førstegradspolynomium har en grad på 1, mens et andengradspolynomium har en grad på 2.
 • Et førstegradspolynomium repræsenterer en ret linje, mens et andengradspolynomium repræsenterer en parabel.
 • Et førstegradspolynomium har en konstant hældning, mens et andengradspolynomium har en variabel hældning.
 • Et førstegradspolynomium har en konstant værdi, mens et andengradspolynomium har en variabel værdi.

Eksempler på førstegradspolynomium

Eksempel 1

Tag følgende førstegradspolynomium:

P(x) = 3x + 2

Her er koefficienten ‘a’ lig med 3 og konstanten ‘b’ lig med 2. Dette førstegradspolynomium repræsenterer en linje med en stigning på 3 og en skæring med y-aksen ved punktet (0, 2).

Eksempel 2

Tag følgende førstegradspolynomium:

P(x) = -2x + 5

Her er koefficienten ‘a’ lig med -2 og konstanten ‘b’ lig med 5. Dette førstegradspolynomium repræsenterer en linje med en stigning på -2 og en skæring med y-aksen ved punktet (0, 5).

Opsummering

Vigtige punkter at huske

 • Et førstegradspolynomium er en type polynomium, der repræsenterer en ret linje på en graf.
 • Det består af en variabel ‘x’ ophøjet i første potens og en konstant.
 • Et førstegradspolynomium har en konstant hældning og en konstant værdi.
 • Det kan løses ved hjælp af nulreglen eller grafisk ved at finde skæringspunktet med x-aksen.
 • Førstegradspolynomier anvendes i økonomi og naturvidenskab til at beskrive lineære sammenhænge mellem variabler.
 • Et førstegradspolynomium adskiller sig fra et andengradspolynomium ved graden, formen og egenskaberne.
Førstegradspolynomium