Hvad er Arrhenius Ligning?

Arrhenius ligning er en matematisk formel, der beskriver sammenhængen mellem temperatur og hastigheden af en kemisk reaktion. Den blev udviklet af den svenske kemiker Svante Arrhenius i slutningen af det 19. århundrede og er stadig en vigtig del af kemiske beregninger i dag.

Definition

Arrhenius ligning beskriver sammenhængen mellem hastighedskonstanten (k) for en kemisk reaktion og temperaturen (T) ved hjælp af følgende formel:

k = A * e^(-Ea/RT)

Hvor:

 • k er hastighedskonstanten
 • A er præ-eksponentialfaktoren, der afhænger af reaktionens karakteristika
 • Ea er aktiveringsenergien, der er den energi, der kræves for at starte reaktionen
 • R er den universelle gaskonstant
 • T er temperaturen i Kelvin
 • e er den matematiske konstant e (ca. 2,71828)

Historisk baggrund

Svante Arrhenius introducerede Arrhenius ligning i 1889 som en del af sin forskning om elektrolytisk dissociering. Han var interesseret i at forstå, hvordan ioner opfører sig i opløsninger og opdagede, at temperaturen havde en betydelig indvirkning på reaktionshastigheden. Arrhenius ligning blev senere udvidet til at omfatte ikke-elektrolytiske reaktioner og er blevet anvendt i mange forskellige kemiske områder siden da.

Arrhenius Ligningens Formel

Opbygning af ligningen

Arrhenius ligning består af flere komponenter, der alle spiller en rolle i at beskrive reaktionshastigheden. Den generelle formel er:

k = A * e^(-Ea/RT)

Betydningen af hver variabel

 • k: Hastighedskonstanten, der angiver, hvor hurtigt reaktionen finder sted
 • A: Præ-eksponentialfaktoren, der afhænger af reaktionens karakteristika og koncentrationen af reaktanterne
 • Ea: Aktiveringsenergien, der er den energi, der kræves for at bryde de kemiske bindinger og starte reaktionen
 • R: Den universelle gaskonstant (8,314 J/(mol·K))
 • T: Temperaturen i Kelvin
 • e: Den matematiske konstant e (ca. 2,71828)

Anvendelse af Arrhenius Ligning

Kemiske reaktioner

Arrhenius ligning bruges til at beskrive reaktionshastigheden i en bred vifte af kemiske reaktioner. Ved at kende værdierne for A, Ea og T kan man beregne hastighedskonstanten og forudsige, hvordan reaktionen vil ændre sig med ændringer i temperatur. Dette er vigtigt for at forstå og optimere reaktioner i laboratoriet og industrielle processer.

Industriel anvendelse

Arrhenius ligning er også vigtig i industrien, hvor den anvendes til at optimere processer og forudsige reaktioners effektivitet ved forskellige temperaturer. Ved at justere temperaturen kan man øge eller mindske reaktionshastigheden og dermed forbedre produktiviteten og kvaliteten af de fremstillede produkter.

Eksempler på Arrhenius Ligning

Eksempel 1

Et eksempel på anvendelsen af Arrhenius ligning er reaktionen mellem hydrogen og oxygen for at danne vand. Ved at kende værdierne for A, Ea og T kan man beregne hastighedskonstanten og forudsige reaktionens hastighed ved forskellige temperaturer.

Eksempel 2

Et andet eksempel er reaktionen mellem natriumhydrogencarbonat og eddikesyre for at danne kulsyre, vand og natriumacetat. Ved at anvende Arrhenius ligning kan man beregne reaktionshastigheden og forudsige, hvordan den ændrer sig med ændringer i temperatur.

Kritik og Begrænsninger af Arrhenius Ligning

Alternativer til Arrhenius Ligning

Selvom Arrhenius ligning er en værdifuld model, har den også sine begrænsninger. Der er alternative ligninger, der kan bruges til at beskrive reaktionshastigheden, såsom Van’t Hoff ligning og Eyring ligning. Disse ligninger tager også højde for faktorer som entalpiændring og entropiændring og kan være mere nøjagtige i visse tilfælde.

Fejlkilder og usikkerheder

Ved anvendelse af Arrhenius ligning er der også visse fejlkilder og usikkerheder, der skal tages i betragtning. Dataene, der bruges til at bestemme værdierne for A og Ea, kan være unøjagtige eller påvirket af eksperimentelle fejl. Derudover kan andre faktorer, såsom katalysatorer og reaktantkoncentrationer, påvirke reaktionshastigheden og give afvigelser fra Arrhenius ligningens forudsigelser.

Sammenligning med Andre Ligninger

Arrhenius vs. Van’t Hoff Ligning

Mens Arrhenius ligning fokuserer på temperaturafhængigheden af reaktionshastigheden, beskriver Van’t Hoff ligning sammenhængen mellem temperatur og ligevægtskonstanten for en kemisk reaktion. Begge ligninger bruger temperaturen som en variabel, men de anvendes til forskellige formål og fokuserer på forskellige aspekter af kemiske reaktioner.

Arrhenius vs. Eyring Ligning

Eyring ligning er en mere avanceret version af Arrhenius ligning, der tager højde for både temperatur og entropiændring i reaktionen. Mens Arrhenius ligning kun bruger aktiveringsenergien, tager Eyring ligning også højde for den termodynamiske stabilitet af reaktanter og produkter. Dette gør Eyring ligning mere nøjagtig i visse tilfælde, men den er også mere kompleks at bruge.

Opsummering

Vigtigste punkter om Arrhenius Ligning

 • Arrhenius ligning beskriver sammenhængen mellem temperatur og hastigheden af en kemisk reaktion.
 • Ligningen bruges til at beregne hastighedskonstanten og forudsige reaktioners effektivitet ved forskellige temperaturer.
 • Arrhenius ligning har sine begrænsninger, og der er alternative ligninger, der kan være mere nøjagtige i visse tilfælde.
 • Fejlkilder og usikkerheder skal tages i betragtning ved anvendelse af Arrhenius ligning.
 • Arrhenius ligning kan sammenlignes med andre ligninger som Van’t Hoff ligning og Eyring ligning, der fokuserer på forskellige aspekter af kemiske reaktioner.

Referencer

[1] Arrhenius, S. (1889). Über die Dissociationswärme und den Einfluss der Temperatur auf den Dissociationsgrad der Elektrolyte. Zeitschrift für Physikalische Chemie, 4, 96-116.

[2] Atkins, P., & de Paula, J. (2006). Physical Chemistry (8th ed.). Oxford University Press.

Arrhenius Ligning