a 'mooh' point

clearly an IBM drone

Norway mandates PDF and ODF as exchange-formats

Norway has mandated use of PDF and/or ODF as document exchange formats. The baseline reference list of approved standards and formats has been released in a "version 2.0"-edition where, amongst other things, ODF has been approved in edition 1.1. An abstract of the text is

3.2.2 Dokumentstandarder for utveksling ved e-postvedlegg

Ved utveksling av dokumenter som vedlegg i e-post fra offentlig sektor til omverdenen (innbyggere og næringsliv), skal følgende standarder benyttes: PDF 1.4 – 1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1) er obligatorisk format ved utveksling av dokumenter beregnet for lesing. ODF 1.1 (Oasis Standard 1. februar 2007) er obligatorisk og skal benyttes ved utveksling av dokumenter beregnet for redigering hos mottaker etter avsending fra offentlig myndighet. På grunn av begrenset utbredelse anbefales det midlertidig å legge ved ett eller flere tilleggsformater for å sikre allmenn tilgjengelighet. I slike tilfeller skal det tydelig informeres i e-posten om at vedleggene består av samme dokument gjort tilgjengelig i flere format.

Det er viktig å være oppmerksom på at publisering av dokumenter på nyere versjoner av PDF, kan føre til at en leser med støtte for en eldre versjon ikke kan lese hele dokumentet.

Ved mottak av ferdigstilte dokumenter i e-post fra innbyggere/ næringsliv, bør offentlig sektor som et minimum kunne håndtere følgende standarder: PDF, alle versjoner PNG (Portable Network Graphics, ISO/ IEC 15948:2003) JPEG (Joint Photographic Experts Group, ISO/IEC 10918-1) ODF, alle versjoner

For både ferdigstilte dokumenter og dokumenter for videre bearbeiding bør offentlig sektor også kunne motta alle andre formater med stor utbredelse innenfor anvendelsesområdet, som ikke gir den offentlige myndighet en urimelig stor konverteringsbyrde. Hvilke formater som konkret kan forventes vil være forskjellig innenfor sektorer og vil endre seg over tid.

Dokumentformatet OOXML ble publisert av ISO 18. november 2008. Den er besluttet fortsatt å være under observasjon.

I think this is great news for ODF that governments around the world are upgrading their procurement requirements to take advantage of the latest edition of ODF.

My translation of (parts of) the above is:

When exchanging documents as attachments in email from the public sector to users (citizens and corporations) the following standards must be used: PDF 1.4-1.6 (ISO-32000-1) or PFD/A (ISO 19005-1) are mandatory and must be used when exchanging documents designed for reading (only, ed). ODF 1.1 (OASIS Standard 1. February 2007) is mandatory and must be used when exchanging documents for editing purposes. Due to the limited market penetration (of ODF, ed), it is however recommended (temporarily) to attach additional document formats when sending data from a public institution.

(...)

OOXML was made public by ISO on November 18th 2008. It still under observation.

Smile